C.W. Rustiekbouw B.V.

Specialist in het plaatsen van klassieke/landelijke haarden en moderne/design haarden, kachels, terras- en buitenhaarden.

Wij gaan voor u door het vuur!!
Bel vandaag nog voor een afspraak!

Wij zijn altijd bereikbaar op:

06 51 51 44 33
LeveringsvoorwaardenAlgemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van C.W. Rustiekbouw B.V.,
Groenstraat 84a, 5071 ED Udenhout

Artikel: I Algemeen
1. Wanneer deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden deel
uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten betreffende het
verrichten van producten en/of het verrichten van diensten door de
verkoper, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van
kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken. Een verwijzing door de koper naar eigen inkoop-, aanbestedings-
of andere voorwaarden wordt door de verkoper uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
2. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
- de verkoper: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden
verwijst;
- de koper: degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht.

Artikel II: Aanbieding
1. Elke van de verkoper uitgegane aanbieding is vrijblijvend.
2. Indien de door of namens de koper verstrekte gegevens waarop een
aanbieding is gebaseerd, onjuist blijken te zijn, komen alle daaruit ontstane
kosten en schade voor rekening door de koper.

Artikel III: Overeenkomst
1. Indien de overeenkomst schriftelijk is aangegaan, komt deze tot stand
op de dag van ondertekening van het contract door de verkoper en
koper, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke
opdrachtbevestiging door de verkoper.
2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van
de verkoper binden de verkoper niet dan nadat en voor zover zij door
hem schriftelijk zijn bevestigd.
3. Als meerwerk wordt beschouwd al wat door de verkoper in overleg, al
dan niet schriftelijk vastgelegd, met de koper tijdens de uitvoering van
de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk
vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht
dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging
uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

Artikel IV: Prijs
1. De door de verkoper opgegeven prijzen luiden inclusief omzetbelasting
en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn
gebaseerd op levering af-magazijn van de verkoper volgens Incoterms
geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze
voorwaarden anders is bepaald.
2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of
meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt
dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden -is de verkoper gerechtigd
de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht
bestaat echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming
van de overeenkomst.
3. Indien de verkoper heeft aangenomen het product te monteren en/of te
plaatsen, is de prijs berekend inclusief montage en gebruiksklaar opleveren
van het product op de in de aanbieding genoemde plaats.

Artikel V: Montage
1. Waar nodig zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan
de koper gezonden tekeningen. Indien de betreffende tekeningen niet
binnen acht werkdagen, vergezeld van een verklaring voor akkoord,
worden geretourneerd, neemt de verkoper aan dat koper met
de tekeningen akkoord is. De geschiktheid van de constructie van het
gebouw, waarin de producten worden geplaatst, is voor de verantwoordelijkheid
van de koper.
2. De koper zorgt voor eigen rekening en risico dat:
a. de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van de
verkoper behoren, zoals electriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-,
stukadoors-, schilderwerk of dergelijke werkzaamheden op de juiste
wijze en tijdig zijn verricht;
b. licht en stroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat
de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende
verwarmd zijn;
c. de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde produkten,
evenals de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te
sluiten en uitsluitend door de verkoper toegankelijke ruimten, welke
geëigend zijn voor de opslag van deze produkten en gereedschappen.
3. De koper is aansprakelijk voor beschadiging van produkten en gereedschappen,
evenals voor vermissing hiervan, tenzij de verkoper hiervoor
grove schuld of opzet treft.
4. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of als gevolg van een
oorzaak, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is, wordt een zodanige
verlenging van de levertijd toegestaan als - alle omstandigheden in aanmerking
genomen - redelijk is.

Artikel VI: Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen,
gereedschappen e.d.
1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven
e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze
uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract
of een door de verkoper ondertekende opdrachtbevestiging.
2. De door de verkoper uitgebrachte aanbieding, evenals de door hem
vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur,
beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom,
ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie,
die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricageen
constructiemethoden, produkten e.d., blijft exclusief voorbehouden
aan de verkoper, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De
koper staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering
van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van
de verkoper wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of
gebruikt.

Artikel VII: Levertijd
1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering van
de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden
noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door de verkoper van wat volgens de overeenkomst
vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling
dient te worden voldaan.
Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de
levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming
van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. -week.
2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
geldende werkomstandigheden en op tijdige levering
van de voor de uitvoering van het werk door de verkoper bestelde
materialen. Indien buiten schuld van de verkoper vertraging ontstaan
tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat
voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden
geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd.
3. Het produkt geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer
het voor bezitsoverdracht aan de koper beschikbaar is, althans in diens
macht kan worden gesteld, en de koper hiervan in kennis is gesteld en
onverminderd de gehoudenheid van de verkoper tot nakoming van zijn
eventuele montage-/installatieverplichtingen.
4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging
van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur
van de vertraging die aan de zijde van de verkoper ontstaat tengevolge
van het niet voldoen door de koper aan enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met
betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
5. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de verkoper
van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling
vereist.
6. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht tot het zonder
rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden
ter uitvoering van de overeenkomst.
7. Indien er bij de verkoper gerede twijfel bestaat over de betalingscapaciteit
van de koper, is de verkoper bevoegd de levering van het produkt of
een opdracht uit te stellen totdat de koper zekerheid voor betaling heeft
verschaft; een en ander onverminderd het recht van de verkoper op
schadevergoeding.

Artikel VIII: Risico- en eigendomsovergang
1. Dadelijk nadat het produkt als geleverd geldt in de zin van art. VII lid 3
draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan
of door het produkt mocht ontstaan, behoudens voorzover aan grove
schuld van de verkoper te wijten. Indien de koper na ingebreke-stelling
in verzuim blijft met de afname van het produkt zal de verkoper gerechtigd
zijn de kosten van opslag van het produkt aan de koper in rekening
te brengen.
2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VII lid 3 gestelde, gaat
de eigendom van het produkt eerst op de koper over wanneer al het
door de koper aan de verkoper uit hoofde van leveringen of werkzaamheden
verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de
verkoper is voldaan.
3. De verkoper zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde
toegang tot het produkt. De koper zal aan de verkoper alle medewerking
verlenen teneinde de verkoper in de gelegenheid te stellen het in lid 2
opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van
het produkt, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Artikel IX: Betaling
1. Betalingen geschieden à contant. Indien hiervan uitdrukkelijk wordt
afgeweken, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden
binnen 14 dagen na levering als bedoeld in art. VII lid 3, of binnen 14
dagen na verzending van de factuur.
2. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van de verkoper of op
een door hem aan te wijzen rekening.
3. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt
hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper zonder
enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening
te brengen naar een percentage van 4 punten boven het promessedisconto
van de Nederlandsche Bank en tevens alle op de inning voor
zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel X: Reclamering en garantie
1. De koper dient terstond bij, of onverwijld na ontvangst de geleverde
produkten op eventuele tekortkomingen te onderzoeken.
2. Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking,
doch uiterlijk 14 dagen na de feitelijke overdracht van het produkt
aan de koper in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de
koper aan de verkoper te geschieden.
Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na
ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de in leden 3
en 4 bedoelde garantietermijn in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling
van de koper aan de verkoper te geschieden.
Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak
tegen de verkoper.
Terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen
binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te
worden gemaakt.
3. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de verkoper in zowel
voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde produkt als voor de
kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks
gedurende een termijn van 12 maanden na de levering volgens artikel
VII lid 3 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.
4. Indien de koper voor een voor vervanging vatbaar produkt herstel of
vervanging vordert zoals in dit artikel bedoeld, is de verkoper bevoegd
te kiezen tussen vervanging of teruggave van de koopprijs. De verkoper
zal deze keuze binnen redelijke tijd nakomen.
5. Lid 2 en 3 zijn overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak
uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie
door de verkoper. Indien montage/installatie van het produkt door
de verkoper plaatsvindt gaan de in leden 2 en 3 bedoelde termijnen in op
de dag dat de montage/installatie door de verkoper is voltooid, met dien
verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien
18 maanden na levering volgens artikel VII lid 3 is verstreken.
6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan
wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a de niet-inachtneming door koper van bedienings- en onderhoudsvoorschriften
dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.
b normale slijtage.
c montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de
koper;
d de toepassing van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of
kwaliteit van de toegepaste materialen;
e in overleg met de koper aangewende gebruikte materialen respectievelijke
zaken;
f materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter bewerking
zijn verstrekt;
g materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke
instructie van de koper toegepast, evenals van door of namens
de koper aangeleverde materialen en zaken;
h door de verkoper van derden betrokken onderdelen, voorzover de
derde geen garantie aan de verkoper heeft verstrekt;
i normaal in de mantel optredende hitte-barsten.
j zich na verhitting in het ijzer voordoende verkleuringen;
k kleurafwijkingen in natuursteenprodukten.
7. Buiten de garantie vallen het vuur- c.q. stookrooster en het glas van het
produkt.
8. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst
of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit,
is de verkoper met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot
enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de koper zonder
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verkoper tot demontage,
reparatie of andere werkzaamheden terzake van het produkt overgaat of
doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
9. Indien de verkoper ter voldoening aan zijn garantiever-plichtingen onderdelen/
produkten vervangt, worden de vervangen onderdelen/produkten
zijn eigendom. De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging
niet verlengd.

Artikel XI: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot nakoming van de in
artikel X van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de verkoper, de toepasse-lijkheid
van de wettelijke bepalingen betreffende produktaansprakelijk-heid,
evenals behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de
verkoper, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade
als gevolg van aansprakelijkheid tegen derden, uitgesloten. Op deze
uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig
beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
3. De verkoper is daarom ook niet aansprakelijk voor:
- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als
gevolg van gebruik van door of vanwege de koper verstrekte gegevens;
- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de koper
ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen
en andere zaken.
4. Indien de verkoper, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de
montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit
voor risico van de koper.

Artikel XII: Overmacht
1. Onder overmacht wordt bij toepasselijkheid van deze Algemene
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de
verkoper onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst al te voorzien - die nakoming
van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, evenals, voor zover
daaronder niet al begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,
werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en
andere ernstige storingen in het bedrijf van de verkoper of diens leveranciers.

Artikel XIII: Ontbinding
1. De verkoper is gerechtigd om de overeenkomst na ommekomst van een
daartoe in de aanmaning gestelde termijn van dertig dagen geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig
voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten
overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst
voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de
koper niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen
tegenover de verkoper te voldoen, evenals in geval van faillissement,
surséance van betaling, ondercuratelestelling, onderbewindstelling of
overlijden van de koper.
2. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de verkoper gerechtigd terstond
betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst
door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde
grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, dat voor de
waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. De koper is
verplicht om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde
bedrag de betreffende zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan
de verkoper bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de koper
te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

Artikel XIV: Geschillen
1. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en onverminderd
de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort
geding aan de President van de bevoegde Arrondissementsrechtbank
zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een
overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of
gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten
welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, met uitsluiting
van de gewone rechter wordt beslecht door een scheidsgerecht.
Dit scheidsgerecht wordt benoemd in overeenstemming met de statuten
van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en - Handel,
gevestigd te ’s-Gravenhage, en doet uitspraak met inachtneming van de
statuten van die Raad.
2. Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van
Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie
van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het
geschil kunnen beslechten.
3. Bij een geschil wordt het probleem door een nederlandse rechter en in
Nederland onderworpen aan de nederlandse wetgeving.

Artikel XV: Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk
van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend
voor het Koninklijk in Europa.

Leveringsvoorwaarden.indd 1 16-6-2008 21:19:09